Algemene voorwaarden Picqer B.V.

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Communicatie

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

Artikel 5. Toegang en updates

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

Artikel 7. Onderhoud

Artikel 8. Support

Artikel 9. Betaling

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Artikel 12. Overmacht

Artikel 13. Duur en beëindiging

Artikel 14. Geheimhouding

Artikel 15. Wijzigingen AV

Artikel 16. Slotbepalingen

Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Picqer
Meander 601
6825 ME Arnhem
info@picqer.com