Algemene voorwaarden Picqer B.V.

Artikel 1. Definities

 • 1.1. Picqer: Picqer B.V. zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60525886 en de leverancier van de Dienst.
 • 1.2. Abonnee: de natuurlijke persoon of entiteit met wie Picqer de Overeenkomst heeft gesloten dan wel de gebruiker van de Dienst.
 • 1.3. Dienst: Picqer stelt en houdt een dienst, genaamd “Picqer” voor Abonnee beschikbaar waarmee Abonnee middels een browser voorraad kan bijhouden en het magazijn kan automatiseren.
 • 1.4. Overeenkomst: De algemene voorwaarden van Picqer alsmede de door Picqer uitgebrachte offerte.
 • 1.5. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
 • 1.6. Website: de website van de dienst “picqer.com”.
 • 1.7. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Picqer en Abonnee.
 • 2.2. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Abonnee van de Website.
 • 2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 3. Communicatie

 • 3.1. Iedere communicatie tussen Picqer en Abonnee zal schriftelijk, elektronisch dan wel telefonisch geschieden.
 • 3.2. De door Picqer ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Abonnee.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 • 4.1. Uitingen van Picqer met betrekking tot het ter beschikking stellen van de Dienst geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De Overeenkomst komt tot stand doordat Abonnee de offerte van Picqer alsmede onderhavige algemene voorwaarden heeft ondertekend.
 • 4.2. Picqer heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Abonnee te weigeren.

Artikel 5. Toegang en updates

 • 5.1. Picqer zal Abonnee gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal Picqer aan Abonnee de URL van de Dienst verstrekken en een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee de Dienst door Abonnee kan worden gebruikt.
 • 5.2. Picqer heeft het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal Picqer Abonnee daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere Abonnees wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Abonnee van een bepaalde aanpassing af te zien. Picqer is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst.

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

 • 6.1. Abonnee bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Picqer heeft geen kennis van deze informatie. Abonnee is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Picqer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Abonnee vrijwaart Picqer voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Abonnee met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
 • 6.2. Mocht Picqer kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die Abonnee met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Picqer direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Picqer behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de informatie van Abonnee te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van Picqer. In geen geval zal Picqer aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
 • 6.3. Abonnee moet de door Picqer aan Abonnee verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Picqer is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Abonnee die zich aanmeldt op de Dienst ook daadwerkelijk de Abonnee is. Abonnee dient Picqer op de hoogte te stellen als Abonnee een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Picqer heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
 • 6.4. Abonnee stelt Picqer steeds onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mailadressen en overige gegevens die voor het uitvoeren van de Dienst door Picqer van belang zijn.
 • 6.5. Abonnee dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Picqer mag worden verwacht van een zorgvuldig beheerder van de Dienst.
 • 6.6. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Picqer zich het recht voor haar verplichtingen jegens Abonnee op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat Picqer tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 7. Onderhoud

 • 7.1. Picqer behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van Picqer. Picqer zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Abonnee van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Picqer zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Abonnee gehouden zijn.

Artikel 8. Support

 • 8.1. Abonnee kan op een door Picqer aangegeven wijze storingen en vragen melden. Picqer zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Artikel 9. Betaling

 • 9.1. De vergoeding van de door Picqer te leveren Dienst wordt op de offerte vermeld.
 • 9.2. Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Abonnee die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 • 9.3. Bij een niet tijdige betaling is Abonnee, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 • 9.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Abonnee in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Abonnee wordt gelegd, Abonnee overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 • 9.5. In bovenstaande gevallen heeft Picqer voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Picqer vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

 • 10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde programmatuur, van de Dienst, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Picqer of diens licentiegevers. Abonnee verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Abonnee de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 • 10.2. Het is Abonnee niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen.
 • 10.3. Het is Picqer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien Picqer door middel van technische bescherming de programmatuur van Picqer heeft beveiligd, is het Abonnee niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • 11.1. Picqer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Abonnee of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens (e-mailberichten) dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade.
 • 11.2. De aansprakelijkheid van Picqer jegens Abonnee, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot 500 euro (exclusief BTW).
 • 11.3. Abonnee vrijwaart Picqer voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
 • 11.4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Picqer.

Artikel 12. Overmacht

 • 12.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Picqer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Picqer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Duur en beëindiging

 • 13.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor 1 maand en wordt zonder opzegging stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders vermeld of anders is overeengekomen.
 • 13.2. De Overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) dag, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.
 • 13.3. Indien ene Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is de ene Partij in verzuim en de andere Partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende Partij en zonder dat de ontbindende Partij schadeplichtig is.
 • 13.4. In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in voorgenoemde artikelen, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen: - openstaande betalingen; 
- intellectuele eigendomsrechten;
 - aansprakelijkheid. Deze zullen blijven bestaan voor zolang als Picqer op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 14. Geheimhouding

 • 14.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 • 14.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 15. Wijzigingen AV

 • 15.1. Picqer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • 15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • 15.3. Indien Abonnee een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 16. Slotbepalingen

 • 16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 16.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
 • 16.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem.
 • 16.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.

Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Picqer

Meander 601

6825 ME Arnhem

info@picqer.com